Září 2006

Vítejte...

24. září 2006 v 15:40 | L.
Vítejte na stránkách ekologické kurýrní služby SÝKORKA.

Zasilatelská smlouva a obchodní podmínky

24. září 2006 v 15:37 | L. |  ZASÍLATELSKÁ SMLOUVA A OBCHODNÍ PODMÍNKY
ZASILATELSKÁ SMLOUVA
LENKA SÝKOROVÁ
Adresa:Třída Tomáše Bati 1285/700,Zlín 760 01
Telefon:739/262 244
IČO:71923501
Dále jen zasilatel
Jméno firmy:
Zapsaná:
Se sídlem:
Zastoupená:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
IČO:
DIČ:
Dále jen příkazce
Uzavřeli dnešního dne smlouvu dle zákona 601 a násl. Obchodního zákoníku takto:Zasilatel obstará příkazci rychlou přepravu zásilek do 5 kg na území města Zlína,z místa a na místo příkazcem mu určeném.Příkazce se zavazuje zasilateli za tuto službu zaplatit úplatu podle platného ceníku.Obě strany se zavazují,že budou dodržovat všechny body smlouvy,jakož i přiložených obchodních podmínek
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky tvoří neoddělitelnou součást Zasilatelské smlouvy,kterou se Zasilatel zavazuje obstarat přepravu Zásilky a Příkazce se zavazuje zaplatit sjednanou cenu.Obchodní podmínky tak závazným způsobem upravují vztahy mezi Odesilatelem a Příkazcem.Příkazce ztvrzuje podpisem Zasilatelské smlouvy,že byl s Obchodními podmínkami seznámen a souhlasí s nimi.
ZÁSILKA
Zasilatel si vymiňuje aby Zásilky splňovaly tyto podmínky:
- hmotnost zásilky nesmí překročit 5 kg
- obal Zásilky byl celistvý,umožňující manipulaci jednou osobou
- pravdivé informace o obsahu Zásilky,o ceně a způsobu zacházení s ní/zboží křehké,podléhající zkáze,květiny,potraviny,tekutiny atd./
- PC média mají při přepravě hodnotu prázdných nosičů
- Zásilka neohrožovala životy a bezpečnost lidí
Příkazce se zavazuje:
- zabalit Zásilku tak,aby obal byl celistvý a umožňoval manipulaci jednou osobou
- pravdivě informovat o obsahu,ceně a způsobu manipulace se Zásilkou/zboží křehké,podléhající zkáze,květiny,potraviny,tekutiny atd./
- zásilka neohrožovala životy a bezpečnost lidí
Zasilatel je oprávněn Zásilku odmítnout,pokud výše uvedené náležitosti nesplňuje.Příjemce není oprávněn odmítnout Zásilku,aniž by do přepravního listu uvedl důvod svého počínání.Povinost Zasilatele je splněna převzetím Zásilky Příjemcem.V případě nedoručitelnosti,jejím vrácením Příkazci.
PRÁVA A POVINNOSTI ZASILATELE
- během své Provozní doby,převzít zásilku v Místě odeslání a dopravit ji Příjemci na Místo určení
- v případě nepřítomnosti Příjemce podat Příkazci nebo Odesílateli telefonickou zprávu a dohodnout další postup
- otevřít Zásilku v případě,že má narušený obal a jeví známky poškození obsahu
- vrátit Příkazci nedoručitelnou zásilku,ke které nedostal po telefonické výzvě žádné další instrukce
- v případě nedoručitelnosti Zásilky i marných pokusů o navrácení Příkazci,je Zasilatel povinen Zásilku na 10 dní uschovat,pokud to její charakter dovolí /nejedná se o potraviny,květiny atd./
- po uplynutí této lhůty,popř. i dříve,hrozí-li nebezpečí z prodlení,je Zasilatel oprávněn Zásilku prodat,případne i zničit
PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZCE
-požadovat služby Zasilatele během Provozní doby,mimo tuto dobu po dohodě
- označit v přepravním listu konkrétního Příjemce Zásilky
- řádně Zásilku zabalit
- upozornit na zvláštní povahu zásilky
- příjmout zpět nedoručitelnou zásilku
- uhradit Zasilateli za jeho služby úplatu podle platného ceníku
- při pravidelném odběru Zásilek je Příkazce povinen zaplatit za sjednanou službu,i v případě,že v daném čase na Místě odeslání žádné Zásilky nebudou a kurýr nebude telefonicky odvolán
- v případě nespokojenosti uplatnit u Zasilatele reklamaci
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
Zasilatel odpovídá pouze za skutečnou škodu vzniklou na Zásilce,tzn. oč se hodnota Zásilky,kterou měla v době přepravy,v důsledku pojistné události sníží.Škodu je Zasilatel povinen neprodleně oznámit Příkazci a dohodnout se na dalším postupu.Zasilatel neodpovídá za škody způsobené Příkazcem.Odesílatelem nebo Příjemcem škody způsobené špatným zabalením nebo nepřesnými a nepravdivými informacemi o Zásilce.Zasilatel neodpovídá za škody,které vznikly během přepravy a nebylo je možno odvrátit a za škody způsobené pozdním doručením nezaviněným Zasilatelem.
REKLAMACE
Reklamace je nutno podávat písemně do 6 měsíců od převzetí Zásilky k přepravě.příkazce může reklamovat škodu vzniklou poškozením a dožadovat se po Zasilateli úhrady opravy dané věci.Při zničení nebo ztrátě má Příkazce nárok na plnou skutečnou cenu Zásilky,kterou měla v době přepravy.Zásilku má právo ohledat i zástupce pojišťovny Zasilatele,popř. přivolaný soudní znalec.
CENY
Cena za služby je smluvní.Je závislá na hmotnosti a řídí se platným ceníkem zasilatele.Při bezhotovostní platbě nad 10 000,-Kč je vystavena Příkazci faktura na základě jeho písemné Objednávky služeb.Faktura má 14ti denní splatnost a její součástí je podrobný výpis všech Zásilek uskutečněných v daném období.V případě prodlení si Zasilatel účtuje za každý započatý den 0,05% z dlužné částky.Po 3 měsících se dluh navyšuje o smluvní pokutu ve výši 25% dlužné částky.Tato skutečnost opravňuje Zasilatele k vyžadování plateb v hotovosti popř. k odstoupení od Zasilatelské smlouvy.tato skutečnost nemusí být dána na vědomí písemně.
Změny a doplňky Zasilatelské smlouvy včetně obchodních podmínek lze provést jen písemně po dohodě obou stran.
VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ
Zasilatel: Lenka Sýkorová,Třída Tomáše Bati 1285/700,Zlín 760 01,tel.:603/511 638,IČO
Příkazce:fyzická nebo právnická osoba,která si u Zasilatele objedná telefonicky nebo písemně přepravu zásilky
Odesílatel:fyzická nebo právnická osoba,která může ale nemusí být totožná s Příkazcem
Příjemce:osoba doporučená Příkazcem popř. Odesílatelem k převzetí Zásilky
Zásilka:věc do 5 kg určená k přepravě
Místo odeslání:kde je Zasilatel podle smlouvy povinen převzít Zásilku
Místo určení:kam je Zasilatel podle smlouvy povinen doručit Zásilku
Objednávka:je požadována Zasilatelem v případě bezhotovostní platby a to výhradně písemnou formou
Zasilatelská smlouva:závazná smlouva mezi Příkazcem a Zasilatelem
Provozní doba:doba,po kterou Zasilatel poskytuje své služby /všední dny 8-17 hod./.Mimo tuto dobu po telefonické dohodě

Kontakt na nás

24. září 2006 v 12:54 | L. |  KONTAKT
Adresa: Lenka Sýkorová
Třída Tomáše Bati 1285/700
760 01 Zlín
Telefon: 739/262 244
IČO: 71923501

Kilo za "kilo"

24. září 2006 v 12:46 | L. |  CENÍK
Váha:do 0,5 kg 50,-Kč
do 1 kg 100,-Kč
do 2 kg 200,-Kč
do 3 kg 300,-Kč
do 4 kg 400,-Kč
do 5 kg 500,-Kč
Zásilka násobná: /od jednoho odesílatele k více příjemcům/
Hmotmost x počet cest : 2 = 50% sleva!
Čekání: /do 15 minut zdarma/
Každá další minuta 1,-

Rychlejší než poštovní holub...

24. září 2006 v 11:52 | L. |  O CO SE JEDNÁ
-rychlá a dostupná pěší nebo cyklistická přeprava firemních i soukromých zásilek do 5 kg ve Zlíně
-odpolední roznáška pošty,call back,SMS back a jiné nadstandartmí služby
-vyzvedneme za vás...
...podklady pro tisk,materiály na vašich pobočkách
...dort z cukrárny,jídlo z vaší oblíbené restaurace,kabát z čistírny,recept od lékaře,léky z lékárny,kytici z květinářství,papíry z úřadu,vstupenky,drobný nákup...
...cokoliv,co je momentálně úplně jinde než má být!
překvapíme vaše blízké nečekaným dárkem od ,,neznámého ctitele"
Ceny již od 50,-Kč.
Ve Zlíně doručujeme do hodiny od předání.
Vyzkoušejte a uvěříte,že to funguje!!!
Šetříte Váš čas,auto i peníze!!!
Bližší informace vám poskytneme na čísle:
739/262 244

Nově poskytujeme:
...Zlín-Praha do 10 hodin od předání,ceny již od 500,-Kč (nyní nově také další města v ČR i na Slovensku